ความหมายองค์ประกอบศิลป์

ความหมายองค์ประกอบศิลป์ องค์ประกอบทางศิลปะ (Composition) คือการนำสิ่งของต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และปรับเปลี่ยน โดยผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละบุคคลแล้วจับกลุ่มกันตามสัดส่วนที่เหมาะสม แล้วสร้างสรรค์ผลงานให้มีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุด นอกจากนี้ความสนใจในงานแต่ละงานอาจต้องเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้ฟังด้วยเช่นกัน เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวสามารถรวมการนำเสนอภาพรวม เป้าหมายการตีความและการออกแบบ ฯลฯ

องค์ประกอบทางศิลปะ (องค์ประกอบ) คืออะไร?
องค์ประกอบทางศิลปะ (COMPOSITION) คืออะไร?

องค์ประกอบทางศิลปะ (Composition) คือการนำสิ่งของต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และปรับเปลี่ยน โดยผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละบุคคลแล้วจับกลุ่มกันตามสัดส่วนที่เหมาะสม แล้วสร้างสรรค์ผลงานให้มีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุด นอกจากนี้ความสนใจในงานแต่ละงานอาจต้องเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้ฟังด้วยเช่นกัน เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวสามารถรวมการนำเสนอภาพรวม เป้าหมายการตีความและการออกแบบ ฯลฯ

ปัจจัยการออกแบบ

 • อัตราส่วนภาพ (Ratio)
 • ความสมดุลของภาพ (Balance)
 • จังหวะภาพ (Rhythm)
 • การเน้นหรือเน้นภาพ (Emphasis)
 • สามัคคี
 • ตัดกัน
 • ความสามัคคี

และสิ่งที่นำมาประกอบกันคือ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี ลักษณะผิว ส่วนประกอบต่างๆ ของศิลปะที่มีการประสานกัน เพื่อสร้างคุณค่าด้านความงาม เราเรียกว่า องค์ประกอบของศิลปะ (องค์ประกอบ)

ความสำคัญของ ความหมายองค์ประกอบศิลป์

ความหมายองค์ประกอบศิลป์ เพราะเป็นสิ่งที่นักศึกษาศิลปะทุกคนต้องเรียนรู้เป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถใช้ออกแบบโครงสร้างหรือรูปร่างของภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบต่างๆ เช่น ตกแต่งบ้าน จัดสวน หรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้องค์ประกอบทางศิลปะทั้งหมด

องค์ประกอบขององค์ประกอบหลักของศิลปะ
จุด (จุด จุด)
ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดที่เป็นจุดเริ่มต้นไปยังส่วนอื่น ผ่านจุดเรียงซ้อนในตำแหน่งที่เหมาะสมและทำซ้ำ เราสามารถมองเห็นรูปร่าง แบบฟอร์ม พื้นผิว และการออกแบบอื่นๆ ซึ่งน่าตื่นเต้นและน่าสนใจ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งมีเส้นที่มองไม่เห็นด้วยตา แต่มองเห็นได้ด้วยจินตนาการ เราเรียกมันว่าเส้นที่มีโครงสร้าง นอกจากจุดที่เราใส่ในการออกแบบแล้ว จุดยังสามารถเห็นได้ในวัตถุธรรมชาติรอบตัวเรา เช่น ข้าวโพด เปลือกหอย และรูปทรงต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติที่หล่อหลอมให้เราสร้างมันขึ้นมา

เส้น
เส้นเกิดขึ้นจากจุดที่ต่อเนื่องกัน และลากเส้นไปในทิศทางต่างๆ มีลักษณะหลายอย่างที่ทำให้เกิดเส้นได้หลายประเภท เช่น แนวตั้ง แนวนอน เฉียง โค้ง เป็นต้น เส้นมีมิติเดียวคือ ด้านยาว ไม่มีความกว้าง ทำหน้าที่เป็นขอบเขตของพื้นที่ รูปร่าง รูปทรง สี น้ำหนัก ตลอดจนแกนโครงสร้างของรูปแบบต่างๆ เส้นเป็นพื้นฐานของศิลปะทุกประเภท เส้นสามารถสื่อความหมายและแสดงอารมณ์ได้เช่นกัน การสร้างรูปทรงต่างๆ มี 2 แบบ คือ เส้นตรง (Straight Line) และเส้นโค้ง (Curved Line) และให้ความหมายและความรู้สึกต่างกันด้วย

แบบฟอร์มและแบบฟอร์ม
พื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นแสดงความกว้าง ความยาว และรูปร่างของรูปร่างสองมิติ นั่นคือภาพสามมิติที่ตามรูปร่างที่มีความหนาหรือความลึก ซึ่งทำให้ภาพที่ปรากฏมีความสมบูรณ์และชัดเจน

รูปร่างและรูปแบบแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะสำคัญ

 • แบบเรขาคณิต
  มีรูปทรง มาตรฐานบางอย่าง สามารถวัดหรือคำนวณได้ มีกฎต่างๆ เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ฯลฯ และเรขาคณิตนี้เป็นพื้นฐานของรูปทรงทั้งหมด
 • รูปแบบของธรรมชาติ
  การเลียนแบบธรรมชาติ รูปแบบธรรมชาติที่ล้อมรอบตัวเรา เช่น ดอกไม้ ใบไม้ และสัตว์ ทำหน้าที่เป็นแบบจำลองสำหรับการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ยังคงให้ความรู้สึกและรูปทรงที่เป็นธรรมชาติและรูปทรงบางแบบที่เลียนแบบธรรมชาติโดยใช้รูปทรงการ์ตูน อวัยวะ ฯลฯ และบางครั้งใช้วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย กิ่งก้าน ขนนก ฯลฯ เพื่อออกแบบ ดัดแปลง สร้างสรรค์ผลงาน
 • ฟรีฟอร์ม
  โครงสร้างไม่มั่นคง ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวและอิสระ รับอารมณ์ รูปแบบอิสระสามารถเกิดขึ้นได้จากรูปแบบทางเรขาคณิตหรือธรรมชาติ ที่ทำจนหน้าตาเปลี่ยนไปจากเดิมจนไม่เหลืออะไร

องค์ประกอบพื้นฐานด้านนามธรรมของศิลปะ

องค์ประกอบพื้นฐานของศิลปะนามธรรมคือแนวคิดหรือต้นกำเนิดแรกที่ศิลปินใช้เป็นทิศทาง ในการสร้างสรรค์ ก่อนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ประกอบด้วยเนื้อหาและเรื่องราว

 • เนื้อหาในงานศิลปะเป็นแนวคิดเชิงนามธรรมที่สามารถแสดงออกผ่านกระบวนการทางศิลปะได้ เช่นศิลปินต้องการเขียนภาพในธีมชนบท ซึ่งจะแสดงออกมาด้วยการวาดภาพทิวทัศน์ชนบทหรือภาพวิถีชีวิตชาวชนบท เป็นต้น
 • ประวัติศาสตร์ในงานศิลปะ เป็นส่วนที่แสดงความคิดของศิลปินอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการทางศิลปะตัวอย่างเช่น ศิลปินวาดภาพชาวเขา มักจะแสดงภาพไลฟ์สไตล์ หรือส่วนหนึ่งของกิจกรรมของชาวเขาที่เป็นเรื่องราวที่ปรากฏ ประเภทของความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและเรื่องราวในทัศนศิลป์ เนื้อหาและเรื่องราวมีความเกี่ยวข้องกัน ไม่มากก็น้อย หรืออาจจะไม่เกี่ยวกันเลย หรืออาจจะไม่มีปัญหาเลยก็ได้ ตามลักษณะงานและความตั้งใจ ในการแสดงออกของศิลปิน เราสามารถแยกแยะได้ดังนี้:
 • เน้นเนื้อหาที่มีหัวเรื่อง
 • เนื้อหาที่เกิดจากการผสมผสานของศิลปินและเรื่องราว
 • เรื่องเนื้อหาอิสระ
 • เนื้อหาไม่ใช่หัวเรื่อง

เน้นเนื้อหาที่มีหัวเรื่อง เช่น การใช้เรื่องราวที่ตรงกับเนื้อหา และเป็นตัวแทนโดยตรงของเนื้อหาของงาน ตัวอย่างเช่น เมื่อศิลปินต้องการให้ความงามของดอกไม้เป็นเรื่องของงาน เขาจะพบดอกไม้ที่สวยงามเป็นหัวข้อสีสันและความละเอียดอ่อนของกลีบดอกช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับภาพความหมายองค์ประกอบศิลป์

เนื้อหาที่เกิดจากการผสมผสานของศิลปินและเรื่องราว ในส่วนนี้ ศิลปินจะเสนอความคิดเห็นส่วนตัวหรือความคิดเห็นแบบผสมความรู้สึกส่วนตัวในเรื่อง เป็นการผสมผสานระหว่างธรรมชาติของเรื่องราวและจินตนาการของศิลปิน ชอบความงามของดอกไม้โดยศิลปินที่ผสมความรู้สึกของตัวเองในเรื่องเช่นกัน เขาจะปรับเปลี่ยนรูปร่างของดอกไม้ ให้สวยงามตามทัศนะของเขาและใช้องค์ประกอบทางศิลปะเป็นองค์ประกอบของรูปแบบตามความงามของเรื่อง

 • เนื้อหาที่ไม่ขึ้นกับเนื้อเรื่อง เมื่อศิลปินผสมผสานมากกว่าจินตนาการในการทำงาน ความสำคัญของเรื่อง

จะลดลง ดอกไม้ที่สวยงามที่เป็นแบบจำลองสามารถตัดและขัดเกลาโดยศิลปิน หรือเปลี่ยนเป็นดอกไม้เป็นหลัก มันอยู่ข้างจุดอย่างสมบูรณ์ เฉพาะเนื้อหาอิสระ ในงานประเภทนี้ศิลปินขึ้นอยู่กับเรื่องเท่านั้น มันคือจุดเริ่มต้น เดินทางออกจากประวัติศาสตร์จนหายไป เฉพาะรูปแบบและตัวศิลปินเองเท่านั้นที่เป็นเนื้อหาของงาน ในกรณีนี้เนื้อหา หมายถึงเนื้อหาที่เกิดขึ้นจากการประสานกันของแบบฟอร์มจะมีบทบาทมากกว่าเนื้อหาภายนอก หรือบางครั้งเนื้อหาจะไม่ปรากฏออกไป

 • เนื้อหาไม่มีประวัติ ศิลปินบางประเภท ไม่จำเป็นต้องใช้ประวัติศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้น งานของเขาไม่มีหัวเรื่อง มีแต่รูปแบบเท่านั้น

กับเนื้อหา โดยมีรูปแบบเป็นเนื้อหาโดยตรง เป็นเนื้อหาภายในล้วนๆ เป็นการแสดงความคิด อารมณ์ และบุคลิกภาพของศิลปินตัวจริงในรูปแบบบริสุทธิ์ ผลงานประเภทนี้ปรากฏชัดในดนตรีนามธรรมและทัศนศิลป์ และไม่เป็นรูปธรรม องค์ประกอบพื้นฐานของศิลปะคอนกรีต องค์ประกอบพื้นฐานของศิลปะคอนกรีต มันเป็นสิ่งที่ประเภทการแสดงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เนื้อหาและเรื่องราวของศิลปินที่จะเห็นหรือรับรู้ผ่านงานศิลปะประกอบด้วยความสามัคคี ความสมดุล และจุดแข็ง

รูปแบบการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ

องค์ประกอบ เป็นหลักการที่สำคัญสำหรับผู้สร้าง และนักศึกษาศิลปะ เพราะงานศิลปะทุกชิ้นเน้นที่งานหลัก ในร่างกายมี ๒ อย่าง คือ รูปทรง เกิดจากการนำองค์ประกอบทางศิลปะต่าง ๆ เช่น เส้น สี แสงและเงา รูปทรง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเรียงเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความงดงามทางศิลปะ (Art Composition) ความหมายองค์ประกอบศิลป์

ในเรื่องหรือเนื้อหาของงานที่ศิลปินสร้างสรรค์ต้องการแสดงให้ผู้ชมได้สัมผัสและรับรู้ด้วยรูปลักษณ์ขององค์ประกอบศิลปะนั้นเอง หรือจะพูดได้ว่า ศิลปินจะนำเสนอเนื้อหาของประวัติศาสตร์ ผ่านรูปลักษณ์ที่เกิดจากการผสมผสานขององค์ประกอบทางศิลปะ หากองค์ประกอบที่จัดไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเรื่องราวที่นำเสนอ งานศิลปะนั้น จะขาดความสวยงามของเรื่องที่นำเสนอเรื่องที่ต้องการให้คนอื่นรู้แน่ชัดว่าหัวเรื่องหรือชื่อภาพเป็นอย่างไร ดังนั้น องค์ประกอบของศิลปะ จึงต้องคิด ประยุกต์ ดัดแปลง เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้สวยงาม ดึงดูดใจคนดู หรือ หน้าตาที่สนใจในงานนั้นๆ เพราะจะทำให้

องค์ประกอบทางศิลปะ เป็นสิ่งที่นักศึกษาศิลปะทุกคนต้องเรียนรู้เป็นพื้นฐาน เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการออกแบบโครงสร้างหรือรูปร่างของภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบต่างๆ เช่น การตกแต่งบ้าน การจัดสำนักงาน การจัดโต๊ะอาหาร การจัดสวน การออกแบบปกรายงาน จดหมาย และงานอีเวนท์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบอื่นๆ ได้เช่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เราต้องอาศัยหลักการขององค์ประกอบทางศิลปะทั้งหมด

บทความที่เกี่ยวข้อง